امنیت برای ترانسفورماتور

تمامی بهره‌برداران ترانسفورماتور با چالش محافظت از تجهیزات در برابر تهدیدات غیرقابل پیش‌بینی روبرو هستند. نصب تجهیزات حفاظتی برای هشدار اولیه و در صورت لزوم خاموشی اضطراری در صورت بروز مشکل در ترانسفورماتور نه تنها از تجهیزات محافظت می کند، بلکه می تواند طول عمر آن را نیز افزایش دهد.