جریان سنج ها خیلی سریع و با اطمینان بالا، بروز خطا در مدار خنک کننده روغن یا آب یک ترانسفورماتور قدرت را تشخیص می‌دهند. برای نظارت بر جریان مایع خنک کننده، یک زبانه مخصوص طراحی‌شده، در مدار خنک کننده قرار داده‌شده و به عنوان مقاومت جریان عمل می‌کند.