رله بوخهلتس سری GQ، با استاندارد استرالیا برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

رله های بوخهلتس خطاها را تشخیص می‌دهند و انتشار هر گونه حادثه‌ای که ممکن است در ترانسفورماتورهای روغنی رخ دهد را به حداقل می‌رساند. این رله ایرادات اتصال کوتاه ناشی از گرمای بیش از حد، اتصالات بد و پیری را شناسایی می‌کند. رله بوخهلتس چنین عیوبی را حس کرده و مدار هشدار را می بندد.

عملکرد رله بوخهلتس سری GQ بر اساس این واقعیت است که خطای الکتریکی در مخزن ترانسفورماتور با تولید گاز همراه است. اگر خطا به اندازه کافی شدید باشد، موج حرکت روغن از تانک به کنسرواتور هم تشدید خواهد شد.