رله بوخهلتس CEDASPE EB، رله استاندارد EN برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

رله های بوخهلتس خطاها را تشخیص می‌دهند و انتشار هر گونه حادثه‌ای که ممکن است در ترانسفورماتورهای روغنی رخ دهد را به حداقل می‌رساند. این رله ایرادات اتصال کوتاه ناشی از گرمای بیش از حد، اتصالات بد و پیری را شناسایی کرده و مدار هشدار را می بندد.

عملکرد رله بوخهلتس CEDASPE EB بر اساس این واقعیت است که خطای الکتریکی در مخزن ترانسفورماتور با تولید گاز همراه است. اگر خطا به اندازه کافی شدید باشد، موج حرکت روغن از تانک به کنسرواتور هم تشدید خواهد شد.

از این محصول نسخه‌های ویژه‌ای مطابق با استانداردهای چینی، بریتانیایی یا سایر مشخصات موجود است.