شیر فشار شکن CEDASPE R1/R2 برای محافظت از ترانسفورماتورهای توزیع روغنی است. هنگامی که فشار روغن از مقدار تعیین شده تجاوز کند، این فشار شکن با تخلیه روغن، فشار مخزن روغن را کاهش می‌دهد.

اضافه فشار می‌تواند به دلیل شکست عایقی شدید در اثر اتصال کوتاه ایجاد شود. این امر باعث افزایش فشار و مشکلات جدی در دیواره‌های ترانسفورماتور با خطر تغییر شکل دائمی و یا حتی خرابی دیواره‌های مخزن و در نتیجه پاشش روغن گرم شود. به همین دلیل شیرهای CEDASPE R1/R2 طراحی شدند تا فشار روغن را سریعاً کاهش دهند.

این فشار شکن هامی‌توانند در شرایط آب و هوایی نامناسب (مثل هوای بسیار آلوده،‌ بسیار گرم/سرد،‌ عوامل خورنده و …) استفاده شوند.