فشار شکن CEDASPE R1/R2، فشار شکن بدون کنتاکت برای ترانسفورماتورهای توزیع

این فشار شکن از نوع فنر درون تانک ترانسفورماتور و بدون کنتاکت است و در ترانس های توزیع روغنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که فشار روغن از مقدار تعیین شده تجاوز کند، این فشار شکن با تخلیه روغن، فشار مخزن روغن را کاهش می‌دهد. به منظور جلوگیری از تنش مکانیکی بیش از حد دیواره مخزن، این فشار شکن در یک مقدار مشخص تنظیم می‌شود.

هنگامی که فشار بیش از حد تشخیص داده می‌شود، فشار شکن با بلند کردن سریع دریچه به سمت بالا روغن جریان را به بیرون هدایت و خطر انفجار مخزن را کاهش می‌دهد. اضافه فشار می‌تواند به دلیل شکست عایقی شدید در اثر اتصال کوتاه ایجاد شود. این امر باعث افزایش فشار و مشکلات جدی در دیواره‌های ترانسفورماتور با خطر تغییر شکل دائمی و یا حتی خرابی دیواره‌های مخزن و در نتیجه پاشش روغن گرم شود. به همین دلیل فشار شکن CEDASPE R1/R2 طراحی شدند تا فشار روغن را سریعاً کاهش دهند.

این فشار شکن هامی‌توانند در شرایط آب و هوایی نامناسب (مثل هوای بسیار آلوده،‌ بسیار گرم/سرد،‌ عوامل خورنده و …) استفاده شوند.