رله جانسون Protective Relay RS2001 یک رله حفاظتی است که برای حفاظت از تپ چنجر و ترانسفورماتور طراحی شده است. این رله در زمان ایجاد مشکل در تپ چنجر تحت بار یا محفظه روغن سلکتور سوئیچ عمل می‌کند.

هنگامی که سرعت جریان روغن بین سر تپ چنجر و کنسرواتور از حد مشخصی بیشتر شود، تریپ می‌دهد.