فشار شکن CEDASPE VP (ETI)، فشار شکنی برای ترانسفورماتورهای قدرت با کنتاکت

این فشار شکن برای جلوگیری از افزایش فشار در تانک ترانسفورماتور و جلوگیری از ایجاد تنش مکانیکی در دیواره طراحی شده است. زمانی که فشار درون تانک افزایش یابد و به مقادیر مشخص شده برسد، فشار شکن CEDASPE VP باز شده و با خروج روغن، فشار را کاهش می‌دهد.

این فشار شکن با استفاده از کنتاکت الکتریکی و نشانگر نوری، خطاهای در حال وقوع را شناسایی می‌کند.