جمع کننده گاز CEDASPE RG3، تجهیز جمع آوری گاز برای رله های بوخهلتس

بدنه جمع کننده گاز CEDASPE RG3 از آلیاژ آلومینیوم ریخته‌گری شده با یک پنجره بازرسی بزرگ با مقیاس مدرج ساخته شده است. CEDASPE RG3.2 مجهز به یک شیر با اتصالات Ermeto است که امکان اتصال به رله را فراهم می کند.

CEDASPE RG3.3 مجهز به 3 شیر با اتصالات Ermeto برای اتصال به رله، تخلیه روغن از سیستم و آزمایش تزریق گاز است. تجهیز CEDASPE RG3.3 سه عملکرد مختلف را در اختیار بهره بردار قرار می‌دهد: نمونه برداری از گاز در رله بوخهلتس و رهاسازی گاز از سیستم، آزمایش مدارهای هشدار و تریپ رله بوخهلتس و تخلیه روغن از این رله.