طراحی و اندازه اتاق های محافظ (shielded rooms) بسته به کاربرد خاص تعیین می‌شود. آنها به 2 اتاق “آزمایش” و “کنترل” جدا می‌شوند. علاوه بر این، آنها مجهز به سیستم روشنایی بدون PD، روشنایی اضطراری و حلقه امنیتی هستند. امکان تجهیز اتاق به تهویه مطبوع و جرثقیل نیز وجود دارد.

به منظور اندازه گیری تخلیه جزئیِ کم‌شدت کم با سطح نویز پس‌زمینه PD (≤ 1 pC) مطابق با IEC 60270، میدان الکترومغناطیسی و تداخل رسانای خطی باید حذف شوند. اثر تداخل میدان الکترومغناطیسی ناشی از سیگنال‌های رادیویی، ایستگاه‌های رادار، قوس‌های جوشکاری و غیره را می‌توان توسط یک اتاق محافظ که به عنوان قفس فارادی نیز شناخته می‌شود، محدود کرد.

برای مثال تداخل رسانای خطی ناشی از سیگنال‌های سوئیچینگ از سوئیچ‌های تریستور و کلیدهای برق را می‌توان با استفاده از فیلترهای فرکانس بالا کاهش داد.

از “فیلترهای فرکانس بالا” برای فیلتر کردن ورودی برق و کنترل و خطوط ارتباطی استفاده می‌شود. فیلترهای فرکانس بالا تا حد امکان نزدیک به اتاق های محافظ (shielded rooms) نصب می‌شوند تا از تضعیف بهینه اطمینان حاصل شود.

کاربردها:

  • تست های روتین و تایپ تست کابل و تجهیزات کابل