جریان سنج CEDASPE SCFR، جریان سنج روغن

جریان سنج CEDASPE SCFR2 گردش سیالات دی الکتریک را در تاسیسات خنک کننده ترانسفورماتورهای الکتریکی مطابق با استاندارد فرانسه NF C 52-122 بررسی می‌کند. سرعت جریان به صورت چشمی با فلشی که حرکت (M) یا توقف (A) پمپ گردش را مشخص می‌کند و همچنین به صورت الکتریکی توسط کنتاکت های الکتریکی نشان داده می‌شود.

این محاسبه بر اساس رانش دینامیکی روغن جاری بر روی یک زبانه تشخیص موجود در داخل لوله انجام می‌شود. ابعاد این زبانه به قطر لوله بستگی دارد.