این تپ چنجر متخصص کاربری‌های شبکه است اما تقریبا در همه کاربری‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. VACUTAP VV تا 300.000 عملکرد بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است. به همین دلیل هزینه‌های ترانسفورماتور شما را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.