تپ چنجر OILTAP V یک تحت بار استثنایی برای ترانسفورماتورهای tapped با رنج خروجی کم تا متوسط است.