در رطوبت گیر CEDASPE TV قسمت‌های بالایی و پایینی رطوبت گیر از یک آلومینیوم با خاصیت ضدخورندگی غیر متخلخل ساخته شده است. سیلندر تو خالی از PMMA (شیشه حرارت دیده) ساخته شده است و توسط یک قاب استیل ضد زنگ پنجره‌ای محافظت می شود که امکان بازدید بصری سیلیکاژل را فراهم می‌آورد. در قسمت پایین رطوبت گیر، یک دریچه وجود دارد. این دریچه مانع از تماس مداوم هوا با سیلیکاژل می‌شود و فقط در صورت کمبود و یا وجود فشار اضافی، اجازه عبور هوا در هر دو طرف (ورودی یا خروجی) را می‌دهد.