روغن نما CEDASPE PRIS OLG، روغن نمای دیواری برای ترانسفورماتورهای توزیع

روغن نما CEDASPE PRIS OLG یک گیج روغن است که سطح روغن در داخل مخزن ترانسفورماتور یا داخل کنسرواتور را به صورت چشمی نشان می‌دهد. قاب فولادی این روغن نما باید به دیوار ترانسفورماتور هرمتیک یا به انتهای کنسرواتور ترانسفورماتور معمولی پیچ شود.