روغن نما CEDASPE ILRM، روغن نمای شناور عمودی برای ترانسفورماتورهای توزیع

روغن نمای شناور CEDASPE ILRM برای ترانسفورماتورهای توزیع هرمتیک بدون کنسرواتور در نظر گرفته شده است. این روغن نما بدون کنتاکت است و به سادگی سطح روغن داخل تانک ترانسفورماتور را نمایش می‌دهد. بدنه آن نیز از برنج ساخته شده است.