روغن نمای شناور Cedaspe ILRM برای ترانسفورماتورهای توزیع هرمیتیک بدون کنسرواتور در نظر گرفته شده است. این روغن نما بدون کنتاکت است و به سادگی سطح روغن داخل تانک ترانسفورماتور را نمایش می‌دهد.